PROJEKT SYSTEMOWY Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2012 18:04

                                     PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Idąc śladem sukcesu z ubiegłych lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie postanowił kontynuować Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym zadeklarował uczestnictwo w 2012 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w m-cu grudniu 2011 r. po raz czwarty złożył wniosek o dofinansowanie Projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  W dniu 23.01.2012 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach informację, iż w wyniku procedury oceny wniosku o dofinansowanie Projektu, wniosek nasz został pozytywnie oceniony i zostały spełnione wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W dniu 26.01.2012 Kierownik OPS dostarczył do ŚBRR w Kielcach wymagane dokumenty (załączniki) niezbędne przy podpisaniu Aneksu do umowy ramowej.

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" jedenaście mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi 129.329,00 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 13.579,55 zł. Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do projektu i ukończenia proponowanych szkoleń, okres pozostawania bez pracy, kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna zredukowanych osób.

Trzech pracowników socjalnych tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokona wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy zawodowe, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Czwartym instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoli mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                               Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:35