Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Drukuj
piątek, 14 maja 2021 20:45

godlo

W dniu 13 maja 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Parlak podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.304.325 zł.

Adresaci Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Asystentowi, który będzie  świadczył usługi przysługuje:
a) wynagrodzenie,
b) zakup środków ochrony osobistej,
c) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług,
d) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu,
e) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się do Programu (osoba niepełnosprawna):
Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Czas trwania usług asystenta:
− usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Gmina/powiat dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenta, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Programu.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Nowym Korczynie.

do pobrania
  >>Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49