Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Drukuj
czwartek, 01 lipca 2021 06:39

godlo

 

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zwanego dalej „Programem” Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie rozpoczął realizację powyższego Programu od 1 czerwca 2021 r.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program stanowi element polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zgłosiło się 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (pozostało jeszcze 5 wolnych miejsc dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 miejsca dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudnił na umowę zlecenie 25 asystentów (brak wolnych etatów).

Aby przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację zarówno Gmina Nowy Korczyn jak i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie m.in. musieli posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Doświadczenie i wiedzę w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych pracownicy tut. OPS zdobyli w 2020 r. realizując Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do ww. Projektu zakwalifikowano 19 osób niepełnosprawnych oraz zatrudniono 9 asystentów, którzy świadczyli pomoc osobom niepełnosprawnym.
Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu  gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.304.325 zł.
To bardzo duże wyzwanie dla pracowników tut. OPS oraz odpowiedzialność za realizację Programu na rzecz osób niepełnosprawnych ale mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszej gminy będą mogły dzięki pomocy asystentów otrzymać wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, brać czynny udział w funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Rozpowszechnienie usług asystenta zwiększa szanse osobom niepełnoprawnym na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, tym bardziej że w obecnie trudnych czasach jakim przyszło nam żyć spowodowanym wirusem COVID–19 każda pomoc, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych jest pozytywnie odbierana i doceniana.

Kierownik  
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 01 lipca 2021 06:43