Dodatek osłonowy Drukuj
środa, 05 stycznia 2022 09:30

Kierownik MGOPS w Nowym Korczynie informuje, że można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu

części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem

w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź

uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego

dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego

dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej

dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą,

o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego,

ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,

wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowy Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

Telefon:41 37-71-077

 

                                                                                                                                                                                                 Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 09:36