Strona główna
Nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:19

orzel

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prowadzi nabór na  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być:
a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto), 25,00 zł. (brutto) ok. 17,60 zł. (netto)
Koszt świadczenia usług asystenta dotyczy również pozostałych kosztów związanych
z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
   a) oprócz wynagrodzenia asystentów;
   b) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w dziale V ust. 10 na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
   c) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.
Adresaci Programu
Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych (I gr i II gr) , które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”. Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
   a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
   b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
   c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
   d) załatwieniu spraw urzędowych;
   e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
   f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065

 

Kierownik MGOPS
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 09:31
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ