Strona główna
Nabór na wolne stanowisko pracy Drukuj
wtorek, 02 lipca 2024 11:36

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko (1 etat)

Kierownik Klubu „Senior +" w Nowym Korczynie

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025

oraz

referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2024 11:43
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Drukuj
piątek, 17 maja 2024 11:27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Kierownik Klubu Senior+ w Nowym Korczynie

został wybrany Pan Emil Jerzy Margiel

zam. ul. Marii Dąbrowskiej 20; 28-100 Busko-Zdrój

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełnia obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

17.05.2024r. Sławomir Wawrzeniec

             Data/podpis

Poprawiony: piątek, 17 maja 2024 11:30
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2024 09:55

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Klubu „Senior +" w Nowym Korczynie

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025

 

I. Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe.

3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

4. Co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2024 06:47
Więcej…
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu asystenta rodziny Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2024 00:00

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

zatrudni na zastępstwo asystenta rodziny

1. Stanowisko: asystent rodziny.

2. Wymiar etatu: 1 etat, w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Wymagania:

1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu asystent rodziny zgodne z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:

1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystent rodziny,

3) gotowość podjęcia pracy,

4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5) odporność na stres,

6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7) dyspozycyjność i zaangażowanie,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ( 41 3771078) z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:29
 
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 Drukuj
środa, 28 lutego 2024 07:46

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

godlo

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 48 960,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa" ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2024 08:46
Więcej…
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego Drukuj
piątek, 09 lutego 2024 09:08

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego

1. Stanowisko: pracownik socjalny.

2. Wymiar etatu: 1 etat.

3. Wymagania:

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 901 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 pedagogika,

 pedagogika specjalna,

 politologia,

 polityka społeczna,

 psychologia,

 socjologia,

 nauki o rodzinie,

d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:

1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

3) gotowość podjęcia pracy,

4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5) odporność na stres,

6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7) dyspozycyjność i zaangażowanie,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10) prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ( 41 3771078) z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 16.02.2024 r.

Poprawiony: piątek, 09 lutego 2024 09:12
 
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-edycja 2024 Drukuj
poniedziałek, 05 lutego 2024 07:14

godlo


Nabór uczestników do Programu

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.442.641,08 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:31
Więcej…
 
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe Drukuj
wtorek, 30 stycznia 2024 14:10

Przedłużona refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że Ustawą z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ( Dz. U. z 2023r. poz. 2760) refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych została przedłużona na okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych mogą składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do dnia 30 września 2024r. Pozostałe warunki ubiegania się o powyższą refundację nie uległy zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn. zm.) refundacja podatku VAT za gaz ziemny przysługuje jeżeli:

• głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł zasilany paliwami gazowymi, zgłoszony do CEEB oraz

• średni miesięczny dochód netto nie przekracza 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego

Korzystanie z paliwa gazowego do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowo zainstalowanego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

WAŻNE: wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

• do dnia 30 września 2024r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

• po dniu 30 września 2024r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30

Poprawiony: wtorek, 30 stycznia 2024 14:12
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 11
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ