Strona główna
Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 Drukuj
wtorek, 21 lutego 2023 14:11

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.299.854,34 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
50 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
14 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
26 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
10 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest bezpłatny.
Zgodnie z działem IV ust.3 Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej i posiada odpowiednie kwalifikacje.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

Do pobrania:
  >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

godlo

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2023 14:13
 
Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 Drukuj
wtorek, 21 lutego 2023 13:59

W dniu 21 lutego 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Joanny Parlak podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2023 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.299.854,34 zł. (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 34/100 złote)

Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


godlo


Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2023 14:09
 
INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT Drukuj
środa, 25 stycznia 2023 08:59

INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w życie weszła ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn obsługę wniosków o refundację podatku VAT realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Zgodnie z treścią ustawy o refundacjI podatku VAT:

Refundacja podatku VAT dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i wymaga złożenia wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza :

1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku. 2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (do 21grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundację podatku VAT otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

• 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

• 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art.3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. kryterium dochodowe wyliczane jest za rok 2021, natomiast od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. za rok 2022.

Refundacja podatku VAT za gaz przysługuje na podstawie otrzymanej pierwszej opłaconej faktury w 2023 roku.

Wniosek składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami i w/w dokumentami należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30. Telefon 41 3771077

Wzór wniosku wraz załącznikami do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2023 09:05
 
Informacja o wynikach naboru Drukuj
środa, 25 stycznia 2023 08:53

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Kierownik Klubu Senior+ w Nowym Korczynie

została wybrana Pani Małgorzata Włosińska zam. Parchocin 60.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniała obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

24.01.2023 r. Sławomir Wawrzeniec

Data/ podpis

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2023 08:55
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Drukuj
piątek, 20 stycznia 2023 12:53

Szanowni Państwo.

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy Nowy Korczyn i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2030. Ankieta jest anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane do zbiorczego opracowania danych.

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa udział w badaniu.

 

http://www.profitest.pl/s/51259/cu4x3HPs

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023 13:00
 
Nabór na wolne stanowisko Drukuj
wtorek, 03 stycznia 2023 14:21

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 8 /2015

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie z dnia 31.12.2015r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Klubu „Senior +" w Nowym Korczynie

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025

 

I. Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe.

3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

4. Co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 14:30
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 Drukuj
czwartek, 03 listopada 2022 14:12

godlo

Podstawa prawna Programu
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.
Cel Programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków
O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.
Terminy naboru wniosków
Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2022 14:15
 
Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:41

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) gmina nie otrzymała dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Z chwilą otrzymania środków finansowych oraz po wprowadzeniu ich do budżetu gminy tut. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpi niezwłocznie do wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

                                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                                                                             Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:43
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ