Strona główna
Informacja dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 14:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012 r. poz. 1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadziła zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 w/w ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 (z dniem 30 czerwca 2013 r.).

GOPS w Nowym Korczynie informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013 r.

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2013 14:59
Więcej…
 
Podsumowanie Projektu Drukuj
piątek, 28 grudnia 2012 00:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

W dniu 19.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty przystąpiły do Projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Wójt Gminy Paweł Zagaja, Uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację Projektu.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 13:43
Więcej…
 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Drukuj
środa, 30 maja 2012 12:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Poprawiony: środa, 30 maja 2012 12:21
Więcej…
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Drukuj
czwartek, 24 maja 2012 11:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka posiadające w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie o przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012r. (Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Dz. U z 2012 r. poz. 551)

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2012 11:50
 
Nabór uczestników do Projektu Drukuj
sobota, 18 lutego 2012 20:43

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2012 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- będących w wieku aktywności zawodowej,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

                       ul. Buska 7

                  28-136 Nowy Korczyn

                  tel. 41 37-71-065

                  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do 29.02.2012 r.

Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2012 20:54
 
INFORMACJA Drukuj
poniedziałek, 30 stycznia 2012 08:56

                                                     I N F O R M A C J A

                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z realizacją na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób bezdomnych „Akcją zima" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Nowy Korczyn o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, które mogą pojawić się na terenie naszej gminy.

Nadchodzą chłody i coraz więcej osób bezdomnych może szukać schronienia w opuszczonych (niezamieszkałych) posesjach, garażach i w innych miejscach gdzie przy dużych spadkach temperatur grozi im zamarznięcie.

Tut. OPS posiada wykaz schronisk dla osób bezdomnych na terenie województwa świętokrzyskiego, najbliższe funkcjonuje w miejscowości Świniary gm. Solec Zdrój oraz w Busku-Zdroju, gdzie osoba taka może otrzymać ciepły posiłek, ubranie i nocleg.

Wszelkie informacje o takich osobach prosimy zgłaszać:

GOPS – Tel. 41 3771065 ( w godz. urzędowania)

Straż gminna – Tel. 41 3771735 ( w godz. urzędowania)

Policja – Tel. 997 (całodobowo)

Wezwania w sprawie bezdomnych są realizowane przez służby do tego powołane w pierwszej kolejności.

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na osoby starsze, samotnie zamieszkałe bez rodziny, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach, a w szczególności o zwrócenie uwagi na osoby nadużywające alkoholu, które w tym trudnym dla nich okresie mogą pozostawione same zamarznąć z wychłodzenia.

Mam nadzieję, że jak co roku wspólne działania pozwolą wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych i oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie za sobą zimowa aura.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                          Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2012 09:10
 
PROJEKT SYSTEMOWY Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2012 18:04

                                     PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Idąc śladem sukcesu z ubiegłych lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie postanowił kontynuować Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym zadeklarował uczestnictwo w 2012 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w m-cu grudniu 2011 r. po raz czwarty złożył wniosek o dofinansowanie Projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  W dniu 23.01.2012 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach informację, iż w wyniku procedury oceny wniosku o dofinansowanie Projektu, wniosek nasz został pozytywnie oceniony i zostały spełnione wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W dniu 26.01.2012 Kierownik OPS dostarczył do ŚBRR w Kielcach wymagane dokumenty (załączniki) niezbędne przy podpisaniu Aneksu do umowy ramowej.

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" jedenaście mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi 129.329,00 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 13.579,55 zł. Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do projektu i ukończenia proponowanych szkoleń, okres pozostawania bez pracy, kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna zredukowanych osób.

Trzech pracowników socjalnych tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokona wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy zawodowe, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Czwartym instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoli mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                               Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:35
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Drukuj
niedziela, 15 stycznia 2012 09:40

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjny w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).


Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww.osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Poprawiony: niedziela, 15 stycznia 2012 09:43
 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 7 z 8
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ