Strona główna
Zmiana czasu pracy Drukuj
wtorek, 30 kwietnia 2013 12:03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE

INFORMUJE, ŻE OD 01.05.2013 R. CZAS PRACY OŚRODKA BĘDZIE

W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2013 12:10
 
Informacja dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 14:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012 r. poz. 1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadziła zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 w/w ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 (z dniem 30 czerwca 2013 r.).

GOPS w Nowym Korczynie informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013 r.

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2013 14:59
Więcej…
 
Podsumowanie Projektu Drukuj
piątek, 28 grudnia 2012 00:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

W dniu 19.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty przystąpiły do Projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Wójt Gminy Paweł Zagaja, Uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację Projektu.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 13:43
Więcej…
 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Drukuj
środa, 30 maja 2012 12:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Poprawiony: środa, 30 maja 2012 12:21
Więcej…
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Drukuj
czwartek, 24 maja 2012 11:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka posiadające w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie o przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012r. (Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Dz. U z 2012 r. poz. 551)

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2012 11:50
 
Nabór uczestników do Projektu Drukuj
sobota, 18 lutego 2012 20:43

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2012 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- będących w wieku aktywności zawodowej,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

                       ul. Buska 7

                  28-136 Nowy Korczyn

                  tel. 41 37-71-065

                  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do 29.02.2012 r.

Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2012 20:54
 
INFORMACJA Drukuj
poniedziałek, 30 stycznia 2012 08:56

                                                     I N F O R M A C J A

                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z realizacją na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób bezdomnych „Akcją zima" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Nowy Korczyn o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, które mogą pojawić się na terenie naszej gminy.

Nadchodzą chłody i coraz więcej osób bezdomnych może szukać schronienia w opuszczonych (niezamieszkałych) posesjach, garażach i w innych miejscach gdzie przy dużych spadkach temperatur grozi im zamarznięcie.

Tut. OPS posiada wykaz schronisk dla osób bezdomnych na terenie województwa świętokrzyskiego, najbliższe funkcjonuje w miejscowości Świniary gm. Solec Zdrój oraz w Busku-Zdroju, gdzie osoba taka może otrzymać ciepły posiłek, ubranie i nocleg.

Wszelkie informacje o takich osobach prosimy zgłaszać:

GOPS – Tel. 41 3771065 ( w godz. urzędowania)

Straż gminna – Tel. 41 3771735 ( w godz. urzędowania)

Policja – Tel. 997 (całodobowo)

Wezwania w sprawie bezdomnych są realizowane przez służby do tego powołane w pierwszej kolejności.

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na osoby starsze, samotnie zamieszkałe bez rodziny, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach, a w szczególności o zwrócenie uwagi na osoby nadużywające alkoholu, które w tym trudnym dla nich okresie mogą pozostawione same zamarznąć z wychłodzenia.

Mam nadzieję, że jak co roku wspólne działania pozwolą wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych i oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie za sobą zimowa aura.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                          Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2012 09:10
 
PROJEKT SYSTEMOWY Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2012 18:04

                                     PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Idąc śladem sukcesu z ubiegłych lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie postanowił kontynuować Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym zadeklarował uczestnictwo w 2012 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w m-cu grudniu 2011 r. po raz czwarty złożył wniosek o dofinansowanie Projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  W dniu 23.01.2012 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach informację, iż w wyniku procedury oceny wniosku o dofinansowanie Projektu, wniosek nasz został pozytywnie oceniony i zostały spełnione wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W dniu 26.01.2012 Kierownik OPS dostarczył do ŚBRR w Kielcach wymagane dokumenty (załączniki) niezbędne przy podpisaniu Aneksu do umowy ramowej.

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" jedenaście mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi 129.329,00 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 13.579,55 zł. Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do projektu i ukończenia proponowanych szkoleń, okres pozostawania bez pracy, kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna zredukowanych osób.

Trzech pracowników socjalnych tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokona wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy zawodowe, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Czwartym instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoli mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                               Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:35
 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 6 z 7
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ